ဘာထူးလို႔လဲဲ


"မလုံ႔တလုံအဝတ္အစားေတြနဲ႔ ပုံေတြလည္း ဖဘမွာ တက္လာတတ္တယ္၊ ရဟန္းေတြနဲ႔ ဖဘ မသင္႔ေတာ္ပါဘူးဘုရား" ဆိုေတြကလည္း သူတို႔ စားရတဲ႔ ညစာထမင္းဝိုင္း ႀကီးေတြကို တင္တတ္ၾကျပန္ေရာ။
ဘာထူးလို႔လဲဲ။
ျပသနာ မရွိပါဘူး၊ ေရေပၚမွာ ကိုယ္ေဖာ႔ေနတတ္ရင္ ေရဘယ္ေလာက္နက္တယ္ ဆိုတာက အေရးမႀကီးေတာ႔ပါဘူး။

Post a Comment