ေဒၚစုတို႔ကေတာ႔ မႏိုင္လို႔ကို ႏွစ္ေခါက္သယ္ယူရတယ္။


ကမ္းလက္ shared Sai Mykhong's video.
 ေဒၚစုတို႔ကေတာ႔ မႏိုင္လို႔ကို ႏွစ္ေခါက္သယ္ယူရတယ္။
ဘုန္းဇင္တို႔လည္း ျပင္သစ္လို ရပါတယ္။ ဒမာ က်ိ
"ဘုံရွဳိး"
"ကြန္မင္႔ ဆာဗာ"
"ဆာဘာ ျဗန္း"
"မက္စိ"
"ေအာ္ဘဘြာ"
 


အေမစု ျပင္သစ္လိုေျပာသြားတာေလး .. :-*
Posted by Sai Mykhong on Friday, November 20, 2015

Post a Comment