ေျပာစရာရွိတာ ဆက္ေျပာပါ၊ က်မကို ၾကည့္မေနပါနဲ႔။


*****

Post a Comment