လူနဲ႔ လူ


အလုံးအဖန္နဲ႔ ႂကြက္သားခ်င္းတူတဲ႔ ေယာက်္ားတိုင္း
သူသန္သေလာက္ေတာ႔ ငါလည္း သန္တယ္တယ္လို႔ထင္ၾကတယ္
ဒီိလိုနဲ႔ ကမၻာမွာ လက္နက္မဲ႔ နပမ္းပြဲႀကီးေတြ ေပၚေပါက္လာတယ္။

ေျခႏွစ္ဖက္ခ်င္း အတူတူ

သူေျပးသေလာက္ေတာ႔ ငါလည္း ေျပးႏိုင္တယ္တယ္လို႔ ထင္တတ္ၾကတယ္
ဒီိလိုနဲ႔ ကမၻာမွာ အိုလံပစ္လို ၿပိဳင္ပြဲႀကီးေတြ ေပၚေပါက္လာတယ္။
ဆရာခ်င္း အတူတူ
သူတတ္သေလာက္ေတာ႔ ငါလည္း တတ္တယ္တယ္လို႔ ထင္တတ္ၾကတယ္
ဒီိလိုနဲ႔ ကမၻာမွာ စာေမးပြဲစနစ္ ေပၚေပါက္လာတယ္။

အလုပ္လုပ္ေနၾကတာခ်င္း အတူတူ
သူ႔ကို ခ်စ္သေလာက္ေတာ႔ ငါကိုလည္း ခ်စ္ၾကပါတယ္တယ္လို႔ ထင္တတ္ၾကတယ္
ဒီိလိုနဲ႔ ကမၻာမွာ လူထုဆႏၵေကာက္ယူပြဲေတြ ေပၚေပါက္လာတယ္။


ဇင္ေဝေသာ္    

Post a Comment