လက္ႏွစ္ဖက္ကို ျဖတ္ေပးပါ


က်ေနာ္ ဆရာဝန္ဆီသြားတယ္။
ဆရာဝန္က"ဘယ္လိုျဖစ္တာပါလိမ္႔"
" အိပ္မက္တစ္ခုတည္း ညတိုင္း ထပ္တလဲလဲမက္ေနလို႔ပါ ေဒါက္တာ၊ အိပ္ မက္ထဲမွာ ေကာင္မေခ်ာေခ်ာေလးေတြက က်ေနာ္႔ဆီ ေျပးေျပးလာတယ္၊ က်ေနာ္က သူတို႔ကို တြန္းတြန္းလႊတ္တယ္"
"ဒါနဲ႔ပတ္သက္လို႔ က်ေနာ္ ဘာလုပ္ေပးႏိုင္မလဲ"
"က်ေနာ္႔ လက္ႏွစ္ဖက္ကို ျဖတ္ေပးပါ"

I went to the doctors. He said 'What appears to be the problem?'.
I said 'I keep having the same dream, night after night, beautiful girls rushing towards me and I keep pushing them away'.
He said 'How can I help?'.
I said 'Break my arms!'

(Tommy Cooper Jokes)
23/05/2014

Post a Comment