အေမရိကနဲ႔တရုတ္တို႔ၾကားက စနစ္မတူညီပုံ ကေမာက္ကမေတြ


ေဝါစထရိတ္က ေဘာ႔စ္ေတြကလည္း အလုပ္သမားဦးေရမ်ားလြန္း တယ္ ေလ်ွာ႔ခ်ပဲ။ ဒါနဲ႔ တရုတ္ဒါရိုက္တာက ႀကိဳးစားၾကည့္တာေပါ႔။ ညေန သူတို႔မိသားစုထမင္းစားခ်ိန္ေရာက္ေတာ႔ အလုပ္သမားတစ္ေယာက္က ဗုံးကိုခါးပတ္ ဝင္လာၿပီး အလုပ္ျပန္မခန္႔ရင္ ေဖာက္ခြဲမယ္လို႔ ၿခိမ္းေျခာက္ေရာ။ အဲဒီကိစၥသူတို႔ခ်င္းေဆြးေႏြးတာ ေလးနာရီၾကာတယ္။ ရဲက အျပင္မွာေစာင္႔ေန တာ၊ အလုပ္သမားကို အေရးယူတာ၊ ဝင္ေရာက္ျဖန္ေျဖတာ မရွိဘူး။ (အေနာက္ဥပေဒအရ အလုပ္သမားကို အေရးယူရမွာ၊ ဒါေပမဲ႔ အဲဒီစက္ရုံမွာ အလုပ္မလုပ္ရရင္ အလုပ္သမားအေနနဲ႔ကလည္း ဘယ္မွ သြားလုပ္စရာမရွိ ဘူး)။ ဒါနဲ႔ တရုတ္ျပည္မွာ အလုပ္သမားဦးေရေလ်ွာ႔ခ်ဖို႔အထိ လုပ္လို႔ မရဘူးေပါ႔။ စာေရးသူက အေမရိကနဲ႔တရုတ္တို႔ၾကားက စနစ္မတူညီပုံ ကေမာက္ကမေတြကိုေျပာတာပါ။
ေနာက္တစ္ခါ ေငြအလြဲသုံးစားလုပ္လို႔ တရုတ္ဒါရိုက္တာတစ္ေယာက္ ကို ျဖဳတ္တယ္။ ဟိုလူက မထြက္ဘူး၊ ေပေနတာ။ သူ႔ကို ဘာမွလုပ္လို႔မရဘူး။
(Mr China)

Post a Comment