က်ေနာ္နဲ႔ေတာင္ေပၚသားမ်ား


ေတာင္တန္းႀကီးရာ ခင္ဗ်ားကလည္း ျမင့္ေမာက္လိုက္တာ၊ က်ေနာ္သယ္လာရတဲ့ ၀န္ထုပ္ကအေလးႀကီးဗ် ဟု လူငယ္က ၿငီးေလသည္။
ေကာင္ေလးရာ အဲဒါ မင္းဘာသာသယ္တဲ့ ၀န္ထုပ္ပဲ၊ ငါက ဘာတတ္ႏိုင္မွာလဲ ဟု ေတာင္တက္လမ္းက ျပန္ေျပာသည္။

၀န္ထုပ္ႀကီးရာ ခင္ဗ်ားကလည္း ေလးလိုက္တာ၊ က်ေနာ္က မတ္ေစာက္တဲ့ ေတာင္တက္ခရီးကို တက္ေနရတာဗ် ဟု လူငယ္က ေျပာျပန္သည္။
ေကာင္းေလးရာ၊ အဲဒါ မင္းေရြးတဲ့လမ္းပဲဟု သူ႔၀န္ထုပ္က သူ႔ကိုေျပာေလသည္။

ထို႔ေနာက္ လူငယ္သည္ ဘာစကားမွ မေျပာေတာ့ပဲ သူ႔လမ္းကို သူေလ်ွာက္ေနေတာ့သည္။

Post a Comment