ကဆုန္လျပည့္ကေတာ႔ တစ္လအထိကြာသြားၿပီ


ခါတိုင္း လျပည့္လကြယ္က တစ္ရက္ေလာက္ပဲ ကြာတတ္တာ။
ကဆုန္လျပည့္ကေတာ႔ တစ္လအထိကြာသြားၿပီ။
သီဟိုဠ္၊ ျမန္မာက ကဆုန္လျပည့္ (Wesak) ေရာက္ေနၿပီ။
တရုတ္ျပကၡဒိန္က တစ္လလိုေသးတယ္။

Post a Comment