တရားမမွားဘူး၊ ေနရာမွားတယ္


ေငြေၾကးအပါအဝင္ ရုပ္ဝတၳဳေတြအားလုံးေသရင္ အကုန္ထားခဲ႔ရမွာလို႔ ေျပာ ၾကသလို (သားသမီး၊ ေဆြမ်ိဳး၊ တစ္စုံတစ္ေယာက္အတြက္ခ်န္ထားခဲ႔ရတာ ကုသိုလ္မဟုတ္လား) ငါတို႔ကိုယ္တိုင္ ေရွးေရွးလူေတြ တည္ေထာင္၊ စုေဆာင္း ထားတဲ႔ ရုပ္ဝတၳဳေတြအေပၚ (နည္းပညာအပါအဝင္) မွီခို၊ သုံးစြဲေနရတာလို႔ ပါေျပာရင္ ပိုၿပီးျပည့္စုံမယ္။
ဘုရား အသုဘမွာေဟာတဲ႔တရားက မဂၤလာေဆာင္ထဲေရာက္ေနရင္ တရားမမွားဘူး၊ ေနရာမွားတယ္။

Post a Comment