စလုံးအစိုးရကေျခသြက္တယ္


စလုံးအစိုးရကေျခသြက္တယ္၊ တရုတ္ကျပည္ေျပးသတ္မွတ္တာနဲ႔ ျပန္ပို႔ လိုက္တာပဲ။ တရုတ္ျပည္ျပန္၊ တရားရင္ဆိုင္ေပါ႔ေလ။
အစိုးရခ်င္းမ်က္ႏွာအပ်က္မခံဘူး။ ေစာင္႔ၾကည့္ရမွာပဲ။ ျမန္မာျပည္က အဲသေလာက္မာတဲ႔ အစိုးရတက္လာေလမလား။

Post a Comment