အဆင္မေျပ၍ လြဲခ်င္ေသာအခါ


တရားဥပေဒ စိုးမိုးေသာႏိုင္ငံမွာျဖစ္ေစ
တရားဥပေဒ မစိုးမိုးေသာႏိုင္ငံမွာျဖစ္ေစ
အဆင္မေျပ၍ လြဲခ်င္ေသာအခါ
POLICE ကား အစီး ႏွစ္ရာ
NAVY ဟယ္လီေကာ္ပတာ အစီးႏွစ္ဆယ္ျဖင္႔
ကယ္ဆယ္ဖို႔ႀကိဳးစားေသာ္လည္း အရာမထင္ျဖစ္တတ္၏

ဧရာမျပသနာႀကီးတစ္ခုကို မင္းသားက
တစ္ေယာက္ထဲေျဖရွင္းဖို႔ႀကိဳးစားတိုင္း
ရဲကားသည္ (FBI လည္း ျဖစ္ႏိုင္)
ရထားဆိုက္ခ်ိန္ ေနာက္က်ခဲ႔၏။

Post a Comment