"privacy" သေဘာတရား


ဖတ္ၾကည့္၊ ရီရတယ္။
"privacy" ကို က်ေနာ္႔အဘိဓာန္ထဲမွာ တရုတ္လိုဘာသာျပန္ထားတာ ဘာလို႔မရွိပါလိမ္႔ဆိုတာ အခုမွသိရတယ္။ အဲဒီ "privacy" သေဘာတရားကိုပဲ သူတို႔ဆီမွာ ရွိမေနဘူး တဲ႔။
(From Mr China)

Post a Comment