၂၀၀၀ ၀န္းက်င္က တ႐ုတ္ျပည္ရဲ႕ အေနအထားက ဒီေန႔ ျမန္ျပည္အတိုင္းပဲ


စာအုပ္အၫႊန္းက ရယ္စရာေတြပါတယ္ဆိုေပမဲ့ ျမန္မာလူမိ်ဳးတစ္ေယာက္အတြက္ေတာ့ ရယ္စရာထက္ ရင္ေမာစရာ ပိုမ်ားပါတယ္။
"က်ေနာ္သိလိုက္ရတာက က်ေနာ္တို႔ ဆက္ဆံေနရတဲ့ႏိုင္ငံဟာ ဥပေဒမရွိတဲ့ႏိုင္ငံ၊ ပိုၿပီးတိတိက်က်ေျပာရရင္ ဥပေဒေတြမ်ားၿပီး တစ္ခုမွ အသက္မ၀င္တဲ့ႏိုင္ငံ ဆိုတာပါ။

တ႐ုတ္ျပည္မွာ အာဏာလက္ကိုင္ထားတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းႏွစ္ခုရွိတယ္။ ဒါက အစိုးရနဲ႔ပါတီ။ ရည္ရြယ္ခ်က္က check and balance လုပ္ဖို႔ပါ။ ဒါေပမဲ့ အစိုးရထဲမွာ အေကာင္က ပါတီထဲမွာလည္း အေကာင္။ ပါတီထဲကအေကာင္က အစိုးရထဲမွာလည္း အေကာင္ပဲျဖစ္ေနေတာ့ တကယ္ အာဏာရွိသူက ဌာနမဟုတ္ေတာ့ဘဲ လူပဲျဖစ္ေနတယ္" တဲ့။
တ႐ုတ္ကို အတုခိုးၾကရင္လည္း လမ္းဆိုးကိုမွ ဘာလို႔ခိုးေနၾကတာလဲ။

Post a Comment