မသိဘူးမေျပာဘဲ ခပ္တည္တည္နဲ႔


ကမ္းလက္ feeling happy
 ျမန္မာအဘိဓာန္က မရိုးသားဘူး။ Porte ကိုမသိလို႔ ရိုက္ထည့္လိုက္တာ မသိဘူးမေျပာဘဲ ခပ္တည္တည္နဲ႔ Ardent အဓိပၸါယ္ကိုလာေပးသြားတယ္။

Post a Comment