ဂလိုဘယ္ကမၻာမွာ


အိႏၵိယ နာမည္ႀကီးဂုရုႀကီးတစ္ေယာက္က အမ်ိဳးသားေရးေတြေဟာေျပာ၊ ျပည္ တြင္းျဖစ္ပဲ သုံးရမယ္လို႔ ေႂကြးေၾကာ္ၿပီး၊ သူကေတာ႔ အေမရိကန္ျဖစ္ ပရိုက္ဘိတ္ဂ်က္ႀကီး စီးလာလို႔ လူေတြကၿပဳံးၾကတယ္။ လြန္ခဲ႔တဲ႔သုံးေလးႏွစ္ကသတင္းပါ။ သတိရလို႔။ ဂလိုဘယ္ကမၻာမွာ ကိုးယို႔ကားယာ ေျပာရင္၊ လုပ္ရင္ ခ်က္ခ်င္းေပၚတာပဲ။

Post a Comment