ဂန္႔ဆိုေတာ့လည္း ဂန္႔ေပါ့ေလ၊ နားလည္လို႔ေတာ့ ရပါတယ္။

Post a Comment