ဗဟုမ႑ိဳင္စနစ္ထြန္းကားဖို႔


ကိုယ္႔ႏိုင္ငံကိုမ်ား ေျပာေနသလားလို႔၊ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းတဲ႔......
"အဲဒီအခ်ိန္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းမွာရွိတဲ႔ စစ္အစိုးရ၊ ဘုရင္၊ အာဏာရွင္ေတြက သေဘာထားကြဲလြဲမႈကိုပဲ အစိုးရကိုအၾကည္ညိုပ်က္ေအာင္လုပ္မႈလို႔ ယူဆ တုန္႔ျပန္ခဲ႔ေတာ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးတဲ႔လူ႔အဖြဲ႔အစည္း (သို႔) ဗဟုမ႑ိဳင္စနစ္ထြန္းကားဖို႔ အခြင္႔မသာဘူးျဖစ္သြားတယ္" တဲ႔။

Post a Comment