သမၼတႀကီး ဖတ္မိေစခ်င္သည္


ဂ်ပန္ ေမဂ်ိျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကာလ အမ်ိဳးသား အဓိ႒ာန္ ၆ ခ်က္

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ တစ္မ်ိဳးသားလုံး သစၥာအဓိ႒ာန္ျပဳၾကပါသည္...
၁။ က်ယ္ျပန္႔ေသာ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္၊ အေျခခံဥပေဒႏွင္႔အညီ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ႂကြယ္ဝခ်မ္းသာမႈကိုရရွိေအာင္ တည္ေဆာက္သြားၾကပါမည္။

၂။ အေမ်ွာ္အျမင္ရွိ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ျပဳ လုပ္ၿပီး ျဖစ္ေပၚ လာသမ်ွ အေရးကိစၥတိုင္းကို ပြင္႔လင္းျမင္သာစြာေဆြးေႏြးဆုံးျဖတ္သြားၾကပါမည္။

၃။ ဆင္းရဲ ခ်မ္းသာ လူတန္းစားအားလုံး ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဦးေဆာင္မႈေအာက္၌ တညီတညြတ္တည္း ရွိေနၾကပါမည္။

၄။ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္း၊ စစ္မႈထမ္းမ်ားပါမက်န္ သာမန္လူတန္းစားအားလုံး မိမိတို႔ ယုံၾကည္ရာအိပ္မက္အမွန္တကယ္ျဖစ္လာရန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခြင္႔ ရွိေနရမည္။

၅။ အတိတ္က အက်င္႔ဆိုးမ်ားကို ခဝါခ်ၿပီး အရာခပ္သိမ္း ေလာကနိယာမႏွင္႔အညီ က်င္႔သုံးသြားၾကပါမည္။

၆။ အင္ပါယာ၏ အေျခခံဥပေဒေတာ္မ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႔အားေကာင္းလာေစေရးအတြက္ ကမၻာအရပ္ရပ္က ပညာရပ္မ်ားကို အပတ္တကုတ္ ေလ႔လာဆည္းပူးသြားၾက ပါမည္။

(Henry Kissinger. World Order. P 186-187)

နံပါတ္ ၅ နဲ႔ ၆ ဟာ ျမန္မာျပည္အတြက္ သိပ္အေရးႀကီးေနတယ္။
စာအုပ္အသစ္ထြက္ရင္ ဂ်ပန္က ဘာသာျပန္ၿပီးသား။ အဂၤလိပ္ေဝါဟာရအသစ္ထြက္ရင္ ဂ်ပန္လို ေမြးစားၿပီးသား။
ကဲ နံပါတ္ ၅ ကေရာ ဘယ္လိုလဲ။ အားမရလွဘူး။

Post a Comment