ဥပေဒအေၾကာင္း


ဥပေဒအေၾကာင္းေတြ ေတာ္ေတာ္ေရးၾကတယ္၊ လိုက္ခ္ေတြလည္း ေရးသူတိုင္း အမ်ားႀကီးရၾကတယ္။
ကေတာက္စ္!! မသိလိုက္တာ နာသကြာ။ တကယ္က ကိုယ္ကကို မစြံတာပါ။ တခ်ိဳ႕ဟာေတြက မသိလည္း ေရးလို႔ရေနတာကို။

Post a Comment