မြတ္စလင္ေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔


မြတ္စလင္ေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ တစ္ဦး၊ တစ္ပါတီကို လက္ညိွဳးထိုးၿပီးရင္ ေတာင္ ကိုရီးယားအတြင္း ခရစ္ယန္ထိုးေဖာက္မႈသတင္းေဟာင္းက ျမန္မာႏိုင္ငံေရးထဲ တစ္ေၾကာ႔ျပန္လာစရာရွိတယ္။ မွန္ခဲ႔ပါတယ္၊ ဒါကို ေျပာလည္းေျပာၾကတုံး။
ဒါေပမဲ႔ ကိုရီးယားမွာ အားမ်ွေနၿပီ၊ အိပ္ေပ်ာ္ေနတဲ႔ ကြန္ဖ်ဴးရွပ္နဲ႔ဗုဒၶဘာသာတို႔ ျပန္ ထလာေနၾကၿပီ။ ဒီကြင္းဆက္ကိုမေတြ႔ရင္ အျခားျပသနာတစ္ခု တက္လာမွာ။

Post a Comment