အာရွနဲ႔တရုတ္(လူ႔ယဥ္ေက်းမႈပဋိပကၡ)


ဒါေပမဲ႔ အေရွ႕အာရွတြင္း ႏိုင္ငံေတြအေနနဲ႔ သူေတာင္းဆိုမယ့္ ေအာက္ပါ အခ်က္ေတြထဲက အခ်ိဳ႕(သို႕)အားလံုးကို ျဖည့္ဆည္းလိုက္နာၾကဖိုေတာ့ တရုတ္ က ေမွ်ာ္လင့္ထားဟန္ရွိပါတယ္။(၁၀ ခ်က္မွာ ၉ ခ်က္က ေတာ္ေတာ္မွန္ပါတယ္)

၁။ တရုတ္ရဲ႕ နယ္ေျမျခင္းေပါင္းစပ္မွဳကို ေထာက္ခံ၊ တိဗက္နဲ႔ရွင္က်န္ျပည္ နယ္ေတြ အေပၚထိန္းခ်ဳပ္ထားမွဳကို ေထာက္ခံ၊ ေဟာင္ေကာင္နဲ႔ ထိုင္၀မ္တို႕ တရုတ္ ျပည္အတြင္း ေပါင္းစပ္မွဳကို ေထာက္ခံဖို႕

၂။ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္နဲ႕မြန္ဂိုလီးယားတို႕အေပၚ တရုတ္ရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာ ပိုင္ဆိုင္မွႈကို လက္ခံဖို႕

၃။ စီးပြားေရး၊ လူ႕အခြင့္အေရး၊လက္နက္ျဖန္႔ျဖဴးေရး၊အျခားကိစၥရပ္ေတြနဲ႔ ပတ္ သတ္ၿပီး အေနာက္နဲ႕တရုတ္တို႕အျငင္းပြားရင္ တရုတ္ဖက္ကေထာက္ခံဖို႕

၄။ ေဒသတြင္း တရုတ္စစ္တပ္ရဲ႕ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈကို လက္ခံ၊ တရုတ္လႊမ္းမိုးမႈကို စိန္ေခၚလာႏိုင္တဲ႔ အႏုျမဴနဲ႔အျခားလက္နက္ေတြပိုင္ဆိုင္ေရး ႀကိဳးစားမႈ ကေန ေရွာင္ၾကဥ္ဖို႕

၅။ တရုတ္အက်ိဳးစီးပြားနဲ႕ လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိမယ့္ ကုန္သြယ္ေရးနဲ႔ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံ မႈ ေပၚလစီေတြကို ေမြးစားက်င့္သံုး၊ တရုတ္စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကို အေထာက္ အကူ ျဖစ္ေစရန္ ျပဳမွဴဖို႕၊

၆။ ေဒသအတြင္းျပႆနာေတြကိုကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရာမွာ တရုတ္ရဲ႕ ဦးေဆာင္မႈကို အေလးထားဖို႔

၇။ တရုတ္လူမ်ိဳးေတြ လာေရာက္ေနထိုင္ျခင္းကို အမ်ားအားျဖင့္ တံခါးဖြင့္ေပး ထားဖို႕ သူတို႕ႏိုင္ငံေတြအတြင္း တရုတ္ဆန္႔က်င္ေရးနဲ႔ တရုတ္ဆန္႔က်င္ေရး လွဳပ္ရွား မွဳေတြကို တားျမစ္ဖိႏွိပ္ဖို႔

၈။ ျပည္မႀကီးထဲရွိသူတို႕ေဆြမ်ိဳးနီးစပ္သူေတြ၊ျပည္နယ္ေတြနဲ႔ဆက္ဆံေရးေတြအပါအ၀င္ ေဒသအသီးသီးရွိ တရုတ္လူမ်ိဳးေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးေတြကို ေလးစားဖို႔

၉။ အျခားအင္အားႀကီးႏိုင္ငံေတြနဲ႔စစ္ေရးအရ မဟာမိတ္မဖြဲ႕ဖို႕(သို႕) တရုတ္ဆန္႔ က်င္ ေရး မဟာမိတ္တပ္မဖြဲ႕ဖို႔

၁၀။ အေရွ႕အာရွ ေဒသတြင္းမွာ က်ယ္က်ယ္ျပန္ျပန္႕ သံုးစြဲေနတဲ့ အဂၤလိပ္စာေန ရာ မင္ဒရင္း တရုတ္စကားနဲ႔ အစားထိုးႏိုင္ေအာင္ႀကိဳးစားဖို႕စတာေတြျဖစ္ပါတယ္။

(၁၀။ ကေတာ႔ ဉာဏ္မမီလို႔ မသုံးသပ္ရဲပါဘူး။ ဒီမွာ လီကြမ္းယုအဆိုအရကေတာ႔ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ တရုတ္ျပည္မွာ ေမြးတာမဟုတ္ရင္ တရုတ္အသံ၊ တရုတ္အကၡ ရာေတြမွတ္ဖို႔ဆိုတာ အေတာ္ႀကီခက္ခဲေၾကာင္း ေျပာသြားခဲ႔ပါတယ္။ ဒါေပမဲ႔ ေဖ႔စ္ဘုတ္ စီအီးအိုေလး မာ႔ခ္ကိုယ္တိုင္ တရုတ္စာ၊ တရုတ္စကားအေပၚ အေလးထားေနမႈက ဟန္တင္တန္ကမ်ား မွန္သြားေလမလား စဥ္းစားစရာပါ။)
ဘာသာျပန္သူ

ေလ့လာသံုးသပ္သူေတြကေတာ့ တရုတ္ေခါင္းေထာင္လာျခင္းကို ၁၉ ရာစုေႏွာင္း ပိုင္း ဥေရာပကိုလႊမ္းမိုးလာတဲ့ Welhelmine Germany နဲ႕ ႏွိဳင္းယွဥ္ ၾကည့္ၾကပါ တယ္။ အင္အား ႀကီးႏိုင္ငံအသစ္ ေပၚထြက္လာျခင္းဟာ မတည္ျငိမ္မႈကို အျမဲ တမ္းျဖစ္ေစပါတယ္။ တကယ္လို႕ သာ ဒီအတိုင္းျဖစ္လာမယ္ဆိုရင္ အဓိက အင္ အားႀကီးႏိုင္ငံအေနနဲ႕ တရုတ္ေပၚထြက္လာမႈဟာ ႏွစ္ေပါင္းငါးရာ အတြင္းေပၚ ထြက္လာဖူးတဲ့ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံေတြအားလံုးထက္ သာလြန္သြားပါ လိမ္႔မယ္။

၁၉၉၄ ခုႏွစ္မွာ လီကြမ္းယုက “တရုတ္ေနရာယူလာတဲ့ ပမာဏက အားႀကီး လြန္းေတာ့ လာမယ့္ႏွစ္ေပါင္း ၃၀နဲ႕ေလးဆယ္အတြင္းမွာ ကမာၻဟာ ဟန္ခ်က္ အသစ္ကို ရွာယူၾကရလိမ့္မယ္။ ကမာၻ႕သမိုင္းမွာ တရုတ္ဟာ အႀကီးမားဆံုး ပါ၀င္ ကစားလာသူျဖစ္ပါတယ္။
တကယ္လို႔ တရုတ္စီးပြားေရးတိုးတက္မႈ ေနာက္ထပ္(၁၀)ႏွစ္အထိ ဒီအတိုင္းပဲ ရွိေနမယ္ ဆိုရင္(ရွိႏိုင္တယ္)၊ ရင္ၾကားေစ့စပ္ကာလအတြင္းမွာလည္း ညီညြတ္ေ ရးကို ထိန္းထားႏိုင္ မယ္(စြမ္းေကာင္းစြမ္းႏိုင္မယ္)ဆိုရင္ အေရွ႕အာရွႏိုင္ ငံေတြေရာကမာၻကပါ လူ႕သမိုင္းမွာ အႀကီး မားဆံုး ကစားသမားရဲ႕ ၾသဇာသံုးလာ မႈကို လက္တုန္႔ျပန္ဖို႕လိုလာပါလိမ့္မယ္။


Post a Comment