"လိုက္ခ္ဒါန"


ဒီေန႔ ေက်ာင္းရဲ႕ သံဃိကဒါန ေန႔ပါ။
သံဃိကဒါန မစမီ၊ ဧည့္သည္မ်ား မေရာက္မီ ဟုမ္းေပ႔ဂ်္ေပၚက ဖရင္႔ေတြရဲ႕ ပို႔စ္အားလုံးကို "လိုက္ခ္ဒါန" လုပ္ေပးလိုက္ပါသည္။
က်န္ရွိေနခဲ႔ပါက အေၾကာင္းၾကားေပးေစလိုပါသည္။
ယေန႔ ျပဳခဲ႔သမ်ွ အားလုံး အမ်ွ အမ်ွ။


Post a Comment