ေတာင္ေျပာ ေျမာက္ေျပာ


ေတာင္ေျပာ ေျမာက္ေျပာ။ စားပြဲထိုး ေရေႏြးျဖည့္ဖို႔ စိတ္ကုန္သည္အထိ။
ZWT
(January 14 at 1:12pm) ဇင္ေဝေသာ္၊ဓမၼဂဂၤါ၊သစၥၥာနီ၊ေကာင္းဆက္ႏိုင္၊ေမာင္ေက်ာ္သာ-ပဲခူး၊ ဇန္ဇန္၊ကဲဆုသာ 
 ဓမၼ ဂဂၤါ (January 14 at 11:01am)
Post a Comment