သံဃိကဒါန ေန႔


၁+၂။ ဗုဒၶပူဇာ
၃။ ဓမၼ ဆားဗစ္
၄။ သံဃာ႔ဘလက္ဇင္း
Picture - 1

Picture -2

Picture -3

Picture -4

Post a Comment