ဖရင္႔ ၈၀ ေက်ာ္လာေတာ႔


ဖရင္႔ ၈၀ ေက်ာ္လာေတာ႔ ကိုယ္လုံးဝမသိတဲ႔ အေၾကာင္းအရာေတြ ပါလာတယ္။
ျဖဴျဖဴေက်ာ္သိန္း တဲ႔၊ ကစ္ကစ္ တဲ႔။
ကိုယ္သိတာက ရြာက မေကာင္းပင္႔ေက်ာ္သိန္းနဲ႔ ဖရီးကစ္။
တကယ္မသိတာလားက လုပ္ေသး။

Post a Comment