ကမ္းလက္ ပရိုဖိုင္


ရဟန္းဘြဲ႔။ ။ ဦးစိတၱရ
ေနရပ္။ ။ လက္ပန္ရြာ၊ ျမင္းမူၿမိဳ႕နယ္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္း၊
လက္ရွိ သီတင္းသုံးရာ။ Mangala Vihara BuddhistTemple, 30 Jalan, Eunos, Singapore, 419495
ရာထူး။ ။ ေက်ာင္းထိုင္။ ဆန္းေဒးဓမၼကလပ္စ္ ဩဝါဒါစရိယ။ Buddhist and Pali Collage( Singapore) အုပ္ခ်ဳပ္စီမံ၊ နည္းျပ။
ေက်ာင္ျပင္ လုပ္ေဆာင္မႈ။ ။ National University of Singapore ဗုဒၶဘာသာအဖြဲ႔ ဩဝါဒါစရိယ (Spiritual adviser)။
ကေလာင္အမည္မ်ား။ ။ ဇင္ေဝေသာ္၊ ေစာေနလတ္၊ သီဟနာဒ၊ (တစ္ခါတစ္ရံ ဦးကိုေမာင္၊ ဆုထားမ်က္ခ်ယ္)Post a Comment