စာနာျခင္း


ဒီေန႔ ေဆးသြားစစ္ေတာ့ အလုပ္ရႈပ္ေနတဲ့ ဆရာ၀န္ ကပ္ေပးလိုက္တဲ့ ပလာစတာက လမ္းေရာက္ေတာ့ ကြာက်ေရာ။
ဒီေတာ့မွ စဥ္းစားမိတာ။ ငါ ခ်ည္ေပးလိုက္တဲ့ ပရိတ္ႀကိဳးေတြေရာ ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာ ခံေလမလဲ။

Post a Comment