၂၀၀၇ က တီရွပ္ေလး


ျပန္ေမႊမွ တစ္ထည္ထဲေတြ႔။ ဒါေလးနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ဒုကၡအေတာ္ေရာက္ဖူးသည္။ ရွင္သစၥာေပးဖို႔ ယူခဲ႔မည္။
၂၀၁၅ ယၾတာ။


Post a Comment