ဆဲေဖာ္ၫွိျခင္း


အစေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္
တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ဆရာေတာ္ ဗုဒ္
အခုေတာ့ အတုမရွိ ျမတ္ဗုဒ္
ေတာ္ၾကပါေတာ့ ကြယ္တို႔။ ။

Post a Comment