လူႀကိဳက္နည္းတဲ႔ေဒသနာ


"ငါတို႔ လက္ခံထားတဲ႔အယူအဆနဲ႔ (by analogies) ကိုက္ညီၿပီဆိုရုံနဲ႔လည္း အမွန္တရားလို႔ မယူဆလိုက္ၾကနဲ႔ဦး"
ကာလာမသုတ္ကို ကိုးကာၾကေပမဲ႔ ဒီအပိုဒ္ေလးက မထင္မရွားျဖစ္ေနတယ္။

"So in this case, Kalamas, don't go by reports, by legends, by traditions, by scripture, by logical conjecture, by inference, by analogies, by agreement through pondering views, by probability, or by the thought, 'This contemplative is our teacher.' When you know for yourselves that, 'These qualities are unskillful; these qualities are blameworthy; these qualities are criticized by the wise; these qualities, when adopted & carried out, lead to harm & to suffering' — then you should abandon them."

Post a Comment