မန္း နပသ အလႉ


မန္း နပသ အလႉ၊ ရြာအလႉနဲ႔ ဟိုအလႉ ဒီအလႉအတြက္ မိမိရဲ႕ စာမူခအျပင္
မဂၤလဝိဟာရ မိသားစု၊ ေမာရင္း ေအာင္းနဲ႔(စလုံး) ေမာင္စိုင္းလင္းသူတို႔က အဓိက ပါဝင္လႉဒါန္းခဲ႔ၾကပါတယ္။
စာအုပ္အလႉရွင္မ်ားကိုေတာ႔ အျပန္မွပဲ ဓာတ္ပုံနဲ႔တကြ ေဖာ္ျပပါေတာ႔မယ္။

Post a Comment