ဘန္႔တင္ရြာ ဘုရားပဲြမွာ


ပါခ်ဳပ္(ေဟာင္း) ဆရာေတာ္ကိုလည္း ဖူးခဲ့ရ
ဂန္းနန္းစတိုင္လည္း ေမာ့ၾကည့္ခဲ့ရ
စာေရးတံ မဲလည္းႏႈိက္ခဲ့ရ
ဘန္႔တင္ရြာ ဘုရားပဲြမွာ။

Post a Comment