ေသြးသစၥာ


သမိုင္းထဲက သစြာတရားကလည္း
လက္ေမာင္းေသြးေတြ ကုန္လိုက္တာ။

Post a Comment