သရဲလား၊ ကီးမားလား


အေၾကာင္းမသိရင္ နည္းနည္းမ်က္ေစ့လည္တယ္။
မန္းေလးက သရဲပလာတာလို႔ေခၚၿပီး ဒါကိုပဲ ရန္ကုန္က ကီးမားပလာတာလို႔ေခၚတယ္။
ကီးမားပလာတာ မစားဖူးေသးလို႔ စားၾကည့္မယ္ဆို မွာလိုက္တာ၊ေရာက္လာတာက သရဲပလာတာႀကီး။

လမ္းတ၀က္က ေနျပည္ေတာ္မွာ ဘယ္လိုမ်ား ေခၚမလဲ မသိဘူး။ သရဲလား၊ ကီးမားလား၊ အျခားနာမည္တစ္မ်ိဳးလား။

ဘယ္လိုပဲေခၚေခၚ ပလာတာက ပလာတာအတိုင္းပဲ ရွိေနေသးတယ္။
ဟမ္ဘာဂါ မျဖစ္ေသးဘူး။

Post a Comment