ပစၥကၡ လူသံုးမ်ိဳး


ကမ္းလက္ shared Dhammabheri Ashin Viriya's post.
 Dhammabheri Ashin Viriya added 3 new photos.
16 hrs · Edited ·
ပစၥကၡ လူသံုးမ်ိဳး
#¥၀#¥၀#¥၀#¥
ရွိေနပါလ်က္ ဘယ္သူကမွ မၾကည့္ခ်င္သူက သူယုတ္။
မရွိေတာ့ေသာ္လဲ လူတိုင္း တ,ေနရသူက သူျမတ္။
ဒီႏွစ္မ်ိဳးလံုးမွာ မပါဝင္သူက လူညံ့။
၄.၁၀.၁၅၊အယ္လ္ေအ။
(တပည့္တေယာက္ကေမးလို႔)
#~¥#~¥#~¥#~¥#~¥#~¥



Post a Comment