အဲသေလာက္ အဓိပၸါယ္မဲ႔တဲ႔ စာသားကေတာင္ အမွန္တရားလိုလို


တရုတ္ ယဥ္ေက်းမႈေတာ္လွန္ေရးႀကီးမွာ တကယ္မရႈမလွ ခံစားသြားရရွာတာက လူငယ္ေတြ။
"အခ်ိန္ကိုက္ ဝင္လာေသာ ဒီမိုကေရစီ ရထားထက္
ေနာက္က် ဝင္လာသည့္ ကြန္ျမဴနစ္ရထားက ပိုေကာင္းသည္" တဲ႔။
အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက အဲသေလာက္ အဓိပၸါယ္မဲ႔တဲ႔ စာသားကေတာင္ အမွန္တရားလိုလို။

Post a Comment