ရြာက အိမ္ေထာင္စု စာရင္း


အမည္။ ။ ဇင္ေဝေသာ္
အဖအမည္။ ။ ဖိုးစိန္ဆင္႔သား အငယ္ဆုံးေကာင္
အမိအမည္။ ။ ရြာလယ္က သိန္းညြန္႔ (မ) သား ဦးဇင္း
ေမြးခ်င္း။ ။ တင္ဝင္းတို႔ တင္ရီတို႔ေမာင္ေလ၊ သန္းေအာင္တို႔ ေယာက္ဖ။
(ဓာတ္ပုံက အမေျခာက္ေယာက္နဲ႔ ႀကီးစဥ္ငယ္လိုက္ ရိုက္ထားတာ၊ ဒုတိယနဲ႔ ပဥၥမကလြဲရင္ အိမ္ေထာင္ေတြနဲ႔)

Post a Comment