ဒန္ေပါက္စားခ်င္ဦးေလ အခုေတာ့ ဖိနပ္ေတာင္ မစီးႏိုင္ဘူးမို႕လား ငိငိ

Post a Comment