ကေလးေတြကို ႐ိုက္တဲ့ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးကို အၾကံေပးခ်င္တာ...


ဘာမွ မသိဘဲနဲ႔ သူမ်ား ေဒၚစုလို႔ လိုက္စုေနတယ္ဆိုၿပီး ကေလးေတြကို ႐ိုက္တဲ့ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးကို အၾကံေပးခ်င္တာ...

တစ္ျပည္လုံးက လူငယ္ လူလတ္ေတြကိုလည္း ေခၚ႐ိုက္ပါ လို႔။ ျဖဴသလား မည္းသလား မသိဘဲနဲ႔ သူမ်ား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းဆိုလို႔ လိုက္ ေအာင္ဆန္းေနၾကတာေလ။

ဒါတင္ မကေသးဘူး။ တစ္ကမာၻလံုးက ဗုဒၶဘာသာေတြကိုလည္း ႀကိမ္လုံးႀကီႀကီး ေရစိမ္ၿပီး ေခၚ႐ိုက္ရမွာ။ ဒီလူေတြကမွ ဘယ္သူမွ မမီလိုက္တဲ့ ဘုရားကို ဗုဒၶ ဗုဒၶ နဲ႔ ျဖစ္ေနၾကတာ။ ကဲကို ကဲတယ္။

Post a Comment