ဒီမွာၾကည့္ ဒန္ေပါက္မဲ႔ ဒီ ဂ်င္နေရးရွင္းရဲ႕ ဒီလို ရဲဝံ႕တဲ႔ ဒီေဝ႔ဗ္။


*****

Post a Comment