ရုတ္တရက္ေပၚေပါက္လာေသာ အမ်ိဳးသားေရးက


ဇရာ၊ ဗ်ာဓိ၊ မရဏတို႔သည္ အရွိတရား အစစ္။ ပ်ိဳျမစ္ႏုနယ္၊ လွပႂကြယ္ဝ စသည္တို႔က အခိုက္အတန္႔မ်ွသာ ျဖစ္သည့္အတြက္ အရွိတရား အတု။ (ဗုဒၶ)

ဘယ္ေနရာေရာက္ေရာက္ ေစာင္႔ေရွာက္ခဲ႔၊ ေစာင္႔ေရွာက္ေနေသာ အမ်ိဳးသားေရးက အစစ္၊ အေရးေပၚမွ တစ္ခုခုအတြက္ ရုတ္တရက္ေပၚေပါက္လာေသာ အမ်ိဳးသားေရးက အခိုက္အတန္႔မ်ွသာ ျဖစ္သည့္အတြက္ အတု။ (ဇင္ေဝေသာ္)

Post a Comment