၅၉စ"ဦး အသက္ ဘယ္ေလာက္ရွိၿပီလဲ မသိဘူး"
"၅၉ ေလကြာ"
"မစပါနဲ႔ဗ်ာ"

Post a Comment