ေဖ႔စ္ဘုတ္စေတးတပ္ေတြသာ မွန္ရင္ေတာ႔


ေဖ႔စ္ဘုတ္စေတးတပ္ေတြသာ မွန္ရင္ေတာ႔ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကို မဲေပးပါေျပာတဲ႔ ဘုန္းႀကီးေတြကို မႀကိဳက္၊ အျခားပါတီႀကီးကို မဲေပးပါဆိုတဲ႔ ဘုန္းႀကီးေတြကို ပိုလို႔ မႀကိဳက္ဆိုတဲ႔ သကၠမိုးညိုနဲ႔ .....
အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကို မဲေပးေပါ႔ဆိုတဲ႔ ဖားေအာက္ဆရာေတာ္ႀကီးနဲ႔ေတာ႔ ေတြ႔ၿပီ။ ေဖ႔စ္ဘုတ္က ဒါေတြေၾကာင္႔ လူႀကိဳက္မ်ားတာ။

Post a Comment