ေလာကႀကီးမွာ ပါတီ ႏွစ္မ်ိဳးပဲရွိတယ္


၁။ ကတိ မတည္တဲ႔ ပါတီနဲ႔
၂။ ကတိ မေပးတဲ႔ ပါတီ။

Post a Comment