ကေလးငယ္ေတြရဲ႕ဘဝထဲက သစၥာေလးပါး တဲ႔ကြယ္


အေပ်ာ္ေတြမ်ားသြားလို႔ ကုသိုလ္ေလးနဲ႔ ထိန္းၾကရေအာင္။
ကေလးငယ္ေတြရဲ႕ဘဝထဲက သစၥာေလးပါး တဲ႔ကြယ္။
သရုပ္ေဆာင္တဲ႔ ကေလးေတြကလည္း ၉ ေက်ာ္တယ္။

Post a Comment