ဘုရား ဘုရား


ဦးလွေဆြႀကီးေပၚလာေတာ႔ ဦးရဲထြဋ္က အလိုလို လူႀကီးလူေကာင္း ျဖစ္သြားေရာ။
အခု ဦးေဌးဦး မိုက္ကရိုဖုန္းကိုင္လိုက္တာနဲ႔ ဦးလွေဆြႀကီးက လူႀကီးလူေကာင္း ျဖစ္သြားျပန္ေရာ။
ေကာင္းပါတယ္ေလ၊ အဲ ဒါေပမဲ႔
ဘုရား ဘုရား။
ဦးေဌးဦးမ်ား လူႀကီးလူေကာင္း ျဖစ္ေနေလဦးမလား။ ။

Post a Comment