ဘုန္းဇင္၊ အုန္းခရီေယးတစ္ဗတီ


သင္ ဘယ္သူနဲ႔ ေပါင္းသင္းေနတယ္ဆိုတာ က်ေနာ္႔ကိုေျပာပါ၊ သင္ ဘယ္သူဆိုတာ က်ေနာ္ ေျပာပါမယ္။ (အဂၤလိပ္ စကားပုံ)
သင္႔နာမည္ ဦးေဌးဦး ျဖစ္တယ္လို႔သာ ေျပာပါ၊ သင္႔ ဘုရားခန္း ဘယ္လိုေနမယ္ဆိုတာ ေျပာျပပါမယ္။ (ဘုန္းဇင္၊ အုန္းခရီေယးတစ္ဗတီ)

Post a Comment