ဘုန္းဇင္နဲ႔ အလြဲမ်ား


ကဲ လိုက္ဆိုၾက၊
"စားခ်င္တာက နာမ္၊ စားေနတာက ရုပ္။
သူမဟုတ္ ငါမဟုတ္ အဲဒါ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္
(အဲေလ မွားလို႔၊ ျပင္ဆို) အဲဒါ နာမ္နဲ႔ ရုပ္။"

Post a Comment