စစ္အစိုးရလက္ထက္ ျမန္မာစာေရးထုံး ေျပာင္းသြားပုံ


၁။ ယေန႔ အေႂကြးမေရာင္းပါ။ (ေခတ္ဦး)
၂။ ယေန႔ ေရာင္းရေငြသည္ မနက္ျဖန္အတြက္ အရင္းအႏွီးျဖစ္သည္။ (ေခတ္လယ္)
၃။ ယေန႔ ေရာင္းရေငြသည္ မေန႔က ေန႔ျပန္တိုးကို ေပးဆပ္ရန္ျဖစ္သည္။ (ေခတ္ေႏွာင္း)

(စီးပြားေရး ပညာရွင္မ်ားကေတာ႔ ျမန္မာစာေရးထုံး ေျပာင္းသြားပုံသည္ စီးပြားေရးႏွင္႔ တိုက္ရိုက္ ဆက္စပ္မႈရွိသည္ဟု သုံးသပ္ၾက၏)

Post a Comment