မဟာဂႏၶာရုံဆရာေတာ္ႀကီး၏ ေက်းဇူးဂုဏ္မ်ားကို ပို၍ပို၍ ေအာက္ေမ႔ေနမိပါသည္


ယခုရက္ေတြအတြင္း မဟာဂႏၶာရုံဆရာေတာ္ႀကီး၏ ေက်းဇူးဂုဏ္မ်ားကို ပို၍ပို၍ ေအာက္ေမ႔ေနမိပါသည္။ အမွန္မူ မိမိသည္ ဂႏၶာရုံမွာ မေနဖူး၊ က်မ္းစာအုပ္မ်ားျဖင္႔သာ ဆရာေတာ္ႀကီးကို သိခြင္႔၊ ၾကည္ညိဳခြင္႔ရခဲ႔ပါသည္။ ဘုရားရွင္ကို လူကိုယ္တိုင္ မဖူးေမ်ွာ္ရဘဲ ဆရာတစ္ဆူအျဖစ္ တင္ထားရသလို ဆရာေတာ္ႀကီးကိုလည္း ဆရာတင္ခ်င္ရင္ ရတာပဲေလဆိုၿပီး တစ္ဖက္သတ္ ဆရာတင္ထားလိုက္မိျခင္းမ်ွသာ။ အကယ္၍ ဆရာေတာ္ႀကီးသာ သက္ေတာ္ ထင္ရွား ရွိေနဦးမည္ဆိုလ်င္................
တိက် ျပတ္သားေသာ ဩဝါဒတစ္ခြန္း .............

Post a Comment